Ogólne warunki zakupu

Ogólne Warunki Zakupu ARMA POMP (OWZ AP)

 

1. ZASADY ZWIĄZANIA OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY

1.1.Ogólne Warunki Zakupu ARMA POMP Grzegorz Marzec (dalej OWZ AP) zwanego także Kupującym, stosuje się do wszystkich transakcji nabycia towarów i usług przez ARMA POMP Grzegorz Marzec ( dalej ARMA POMP ) w kraju, w państwach członkowskich UE jak i w krajach trzecich i stanowią one integralną część umów zawieranych przez Kupującego.

1.2. Sprzedawca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść OWZ AP.

1.3. W sytuacji gdy Sprzedawca towarów lub usług posługuje się w obrocie własnymi Ogólnymi Warunkami Zakupu lub Sprzedaży nie mają one zastosowania do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy ARMA POMP i Sprzedawcą.

1.4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie zaakceptuje OWZ AP – a co powinno nastąpić poprzez złożenie Kupującemu pisemnego oświadczenia, Strony uzgodnią które postanowienia OWZ AP ich nie wiążą lub zawrą pisemną umowę sprzedaży określając szczegółowo prawa i obowiązki Stron.

1.5.Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, którego numer zawarty jest w każdej ofercie jak i w dalszych dokumentach związanych z dążeniem do zawarcia lub zawarciem umowy sprzedaży.

1.6 Niniejsze OWZ AP oraz ich zmiany są publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej https://armapomp.pl/owz/ w języku polskim w sposób umożliwiający Sprzedawcy zapoznanie się z nimi oraz ich pobranie.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. ARMA POMP przesyłając zapytanie ofertowe informuje Sprzedawcę o stosowaniu OWZ AP oraz wskazuje adres strony internetowej, na której są publikowane.

2.2 Oferta Sprzedawcy musi zawierać – przedmiot sprzedaży, cenę towarów lub usług, termin dostawy, czas obowiązywania oferty oraz ewentualne postanowienia szczególne. Oferta nie podlega zmianie w czasie jej obowiązywania.

2.3. Do zawarcia umowy dochodzi na skutek złożenia przez ARMA POMP na podstawie otrzymanej oferty Zamówienia wskazującego istotne elementy umowy sprzedaży takie jak: przedmiot sprzedaży ze wskazaniem rodzaju oraz ilości, cenę towarów lub usług, dokumenty, które Sprzedawca powinien dostarczyć wraz z towarem, w tym niezbędne certyfikaty, termin dostawy, miejsce dostawy, czas obowiązywania rękojmi i gwarancji.

2.4. Jeżeli treść Zamówienia zmienia istotnie elementy oferty Sprzedawca może w terminie 5 dni od otrzymania Zamówienia złożyć oświadczenie o niezaakceptowaniu treści Zamówienia. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy, a Strony mogą rozpocząć negocjacje w celu uzgodnienia wszystkich elementów umowy sprzedaży. W przypadku gdy w terminie 5 dni od otrzymania Zamówienia Sprzedawca nie zgłosi żadnych zastrzeżeń do jego treści Strony przyjmują, że dochodzi do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w treści Zamówienia.

3. PRZEDMIOT DOSTAWY

3.1. Przedmiot dostawy musi być zgodny z towarami lub usługami opisanymi w treści Zamówienia. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, być odpowiedniej jakości i spełniać obowiązujące normy i przepisy prawa.

3.2. Sprzedawca dostarcza ARMA POMP wraz z towarem niezbędną dokumentację towaru a wymaganą przepisami prawa polskiego i europejskiego w formie papierowej. Dokumentacja może obejmować w szczególności : rysunki, schematy, deklaracje zgodności, dokumentację techniczno ruchową, właściwe certyfikaty, instrukcje obsługi i inne dokumenty jeśli są wymagane, a także dokumentację opisaną w Zamówieniu.

3.3. Do wszystkich produktów z oznaczeniem CE Sprzedawca dostarczy Deklaracje Zgodności z odpowiednimi i aktualnymi normami i dyrektywami europejskimi.

3.4. Wszelką dokumentację techniczną i jakościową Sprzedawca dostarczy również w formie elektronicznej na adres mailowy każdorazowo wskazany przez ARMA POMP w Zamówieniu lub w umowie sprzedaży a także w formie papierowej na żądanie Nabywcy.

3.5. Każdej dostawie towarów towarzyszy przygotowana przez Sprzedawcę szczegółowa specyfikacja wysyłkowa, zawierająca co najmniej numer zamówienia, zamówione pozycje, opis pozycji i ich opakowanie, dostarczoną ilość oraz wagę a także faktura sprzedażowa, chyba że faktura jest dostarczana niezwłocznie po dostawie lub po wykonaniu usługi albo była dostarczona do ARMA POMP przed dostawą towaru lub przed wykonaniem usługi.

3.6. Brak dostarczenia dokumentacji wskazanej w powyższych punktach uważa się za niezrealizowanie dostawy.

4. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY

4.1. Termin dostawy jest każdorazowo określony w zamówieniu. Termin ten jest bezwzględnie wiążący dla Sprzedawcy. Termin może ulec zmianie wyłącznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia ARMA POMP o wyrażeniu zgody na zmianę terminu dostawy.

4.2. W przypadku zagrożenia zachowania przez Sprzedawcę terminu dostawy jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia ARMA POMP o opóźnieniu w dostawie, jego przyczynach oraz przewidywanym rzeczywistym terminie dostawy.

4.3. W przypadku opóźnienia w dostawie Sprzedawca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ARMA POMP kary umownej w wysokości 0,1% ceny netto towaru, którego dostawa się opóźniła za każdy jeden dzień opóźnienia, chyba że w Zamówieniu ARMA POMP wskazał inną wartość kary umownej. ARMA POMP ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. ARMA POMP ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.

4.4. ARMA POMP ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku opóźnienia w zrealizowaniu dostawy całości lub części towaru objętego Zamówieniem. ARMA POMP nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Sprzedawcy, jednocześnie ARMA POMP przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za szkodę powstała w związku z opóźnieniem w dostawie lub odstąpieniem od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zaliczki na rzecz ARMA POMP w terminie 3 dni. W przypadku braku terminowej płatności ARMA POMP ma prawo naliczania odsetek ustawowych w transakcjach handlowych.

4.5. Dostawa towaru jest realizowana do miejsca wskazanego w Zamówieniu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru do momentu zrealizowania dostawy. Sprzedawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego zapakowania przedmiotu dostawy.

4.6. Dostawa towaru lub usługi jest potwierdzana przez ARMA POMP protokołem odbioru lub podpisem na dokumencie przewozowym wydawanym Sprzedawcy.

4.7. ARMA POMP jest zobowiązany zbadać wyłącznie ilość dostarczonego towaru niezwłocznie po jego odbiorze nie później niż w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru towaru lub dokumentu przewozowego.

4.8. ARMA POMP powiadomi Sprzedawcę o stwierdzonych rozbieżnościach w ilości dostarczonego towaru niezwłocznie po ich ujawnieniu, jak również o braku wymaganej dokumentacji.

4.8. ARMA POMP ma prawo wstrzymać się z zapłatą ceny do czasu zrealizowania przez Sprzedawcę pełnej dostawy towarów, wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

5. CENA, PŁATNOŚĆ I FAKTURY

5.1. Cena nabycia towaru lub usługi przez ARMA POMP wskazana w Zamówieniu jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom. Obejmuje ona również transport zamówionego towaru.

5.2. Każda dostawa towarów i świadczenie usług realizowane w ramach Zamówień przedsiębiorstwa ARMA POMP Grzegorz Marzec jest dokumentowane fakturami VAT.

5.3.ARMA POMP odeśle Sprzedawcy wadliwą fakturę VAT niezwłocznie po jej otrzymaniu, tj. w terminie 5 dni roboczych z informacją, iż nie została ona ujęta w ewidencji zakupów oraz ze wskazaniem wszystkich wad w jej treści, a które uniemożliwiły jej ujęcie w ewidencji księgowej. ARMA POMP ma prawo wstrzymać się z zapłatą ceny do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i ma prawo zrealizować płatność w terminie wynikającym z tej faktury.

5.4 Faktura sprzedaży może zostać dostarczona do ARMA POMP w formie elektronicznej chyba, że ARMA POMP wyrazi w treści Zamówienia wolę doręczenia faktury także w formie papierowej na adres jego siedziby;

5.5. Dane w tym adresowe, na które należy wystawić fakturę ARMA POMP wskazuje w zamówieniu lub w umowie sprzedaży.

6. POUFNOŚĆ

6.1. Każda ze Stron zachowa w tajemnicy wszelkie dane, informacje, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne, a także dokumenty dostarczone lub udostępnione przez drugą Stronę w związku z prowadzonymi negocjacjami jak i w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży.

6.2 Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do wykonania umowy stają się własnością Strony która je uzyskała od drugiej Strony i nie mogą być wykorzystane do celów innych niż realizacja zawartej umowy sprzedaży oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

6.3. Wszelkie dokumenty, specyfikacje, rysunki i inne przekazane lub udostępnione materiały niezbędne do prowadzenia negocjacji w wyniku których nie doszło jednak do zawarcia umowy sprzedaży podlegają zwrotowi po zakończeniu negocjacji na wezwanie Strony, która je dostarczyła drugiej Stronie.

6.4. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

7.1. Sprzedawca udziela rękojmi i gwarancji na dostarczone ARMA POMP towary na czas wskazany w treści Zamówienia. Okres rękojmi i gwarancji biegnie od dnia dostawy, chyba że ARMA POMP wskazał inny termin w treści Zamówienia.

7.2. ARMA POMP jest zobowiązany do zgłoszenia Sprzedawcy wady towaru w terminie 14 dni od chwili jej wykrycia. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wady towaru – według wyboru ARMA POMP – albo poprzez naprawę wady albo poprzez wymianę towaru na nowy. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania naprawy towaru w miejscu jego magazynowania lub zamontowania. Jeżeli jest to niemożliwe Sprzedawca jest zobowiązany do wymontowania towaru z instalacji lub zabrania z miejsca magazynowania, przewiezienia do miejsca wykonania naprawy, a po dokonaniu naprawy sprzedawca jest zobowiązany wmontować ponownie towar na instalację lub dostarczyć go do miejsca składowania. Powyższe obowiązki obciążają Sprzedawcę także w przypadku wymianu towaru na nowy.

7.3. Sprzedawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin naprawy lub wymiany towaru. W przypadku nieusunięcia wady we wskazanym powyżej terminie ARMA POMP ma prawo zlecić czynności naprawcze lub zamówić towar wolny od wad u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

8. SIŁA WYŻSZA

Strony umowy sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli zostało to spowodowane zdarzeniami uważanymi obiektywnie za niemożliwe do przewidzenia, którym nie sposób było przeciwdziałać. Strona dotknięta działaniem siły wyższej ma obowiązek poinformować drugą stronę o tym fakcie w przeciągu 3 dni od wystąpienia Siły Wyższej, chyba że nie jest to możliwe z powodu trwania zdarzenia uznanego za Siłę Wyższą. Wystąpienie Siły Wyższej należy drugiej Stronie udokumentować. Czas dostawy towarów jest przedłużony o czas wystąpienia Siły Wyższej.

9. PRAWO WŁAŚCIWE

9.1.Wszelkie roszczenia w tym deliktowe, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z udziałem ARMA POMP oraz wszelkie inne roszczenia pozostające w związku z zawartą z udziałem tego podmiotu umową podlegają prawu polskiemu tak materialnemu jak i procesowemu.

9.2. W sprawach nieuregulowanych umową i OWZ zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

9.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z zawartą z udziałem ARMA POMP umową jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby ARMA POMP.

9.4. Wszelkie zmiany OWZ wymagają opublikowania ich w formie elektronicznej na stronie internetowej ARMA POMP.